logoipst3lotto

ข่าวประกาศ

ขอเชิญผู้ใช้งานระบบทุกท่านร่วมประเมินความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อ สสวท. จ...
...
การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566 หลักสูตรรีรัน – การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ วิชาวิทยาศาสตร์แ...
...
เชิญครูวิทยาการคำนวณ ครูวิชาอื่นที่สนใจ บุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัด หรือผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมอบรมแบ...
...
ดูข่าวทั้งหมด >

banner 60phransa 2
Mobile
Tools

 

 

ระบบอบรมครู

ระบบอบรมครู

แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพครูทั้งด้านเนื้อหาและเทคนิคการสอน
ระบบอบรมครู (Teacher Professional Development System) แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่ครูสามารถ ทบทวนความรู้หรือพัฒนาศักยภาพของตนเองทั้งด้านเนื้อหาวิชาการและเทคนิคการสอน โดยครูสามารถ เข้าถึงเนื้อหาและร่วมกิจกรรมการอบรมที่หลากหลายจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ของ สสวท.
ระบบการสอบออนไลน์

ระบบการสอบออนไลน์

ฝึกทักษะ วัดความรู้ ก้าวสู่ความเป็นเลิศ
ระบบการสอบออนไลน์ (Online Testing System) เป็นระบบที่ให้บริการ ครู นักเรียน และผู้สนใจ ในการทำแบบทดสอบความรู้ทั้งในส่วนของข้อสอบตามหลักสูตรแกนกลางฯ ข้อสอบแข่งขันโครงการต่าง ๆ และข้อสอบโครงการ PISA (Programme for International Student Assessment) โดยระบบอำนวยความสะดวกในการตรวจข้อสอบ แสดงผลคะแนนสอบ และประเมินผลการทดสอบ เบ็ดเสร็จทันที
ระบบคลังความรู้ SciMath

ระบบคลังความรู้ SciMath

คลังความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ระบบคลังความรู้ SciMath แหล่งรวบรวมสื่อการเรียนการสอนหลากหลายประเภท เนื้อหาถูกต้องทางวิชาการและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ที่สนับสนุนให้ครู นักเรียนและบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาค้นคว้าความรู้ได้ด้วยตนเอง
ระบบจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์

ระบบจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์

คลังสื่อการสอนเพื่อครู
ระบบจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ My IPST ประกอบด้วย แนวการจัดการเรียนรู้ สื่อวิดีทัศน์ สื่อนำเสนอ PowerPoint กิจกรรมการเรียนรู้ แบบฝึกหัด เกม Infographic การทดลองเสมือนจริง สอดคล้องกับหัวข้อในหนังสือเรียนของ สสวท. เพื่อให้ครูนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม ไม่ว่าในการเรียนการสอนในห้องเรียน การเรียนการสอนทางไกล หรือการเรียนที่บ้านร่วมกับหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด
เว็บไซต์ Project 14

เว็บไซต์ Project 14

บทเรียนออนไลน์ในรูปแบบวีดิทัศน์การสอน
เว็บไซต์ Project 14 พัฒนาขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่โรงเรียนไม่สามารถเปิดเรียนแบบ On-Site ได้ โดยในเว็บไซต์ได้รวบรวมคลิปการสอนออนไลน์ ครอบคลุมทุกเนื้อหาและทุกชั้นปี ตั้งแต่ ป.1 ถึง ม.6 ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตรงตามหนังสือเรียน สสวท. ผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานคลิปการสอนทั้งหมดได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ทำความรู้จักกับ IPST Learning Space

แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเองด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สสวท. เป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โดยรวบรวมสื่อการเรียนรู้ ที่มีมาตรฐาน คัดกรองคุณภาพและความถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญ และสอดคล้องกับหลักสูตรในโรงเรียนไว้อย่างครบครัน ภายใต้การดำเนินงานของ สสวท. แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ฯ มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษา และขยายโอกาสการเรียนรู้ เชื่อมโยงผู้คน ข้อมูลข่าวสาร และแหล่งเรียนรู้ สู่ทุกคนอย่างเท่าเทียม เพื่อให้นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป สามารถเข้าถึง แบ่งปัน และเรียนรู้ได้จากทุกที่ ในทุกเวลา

footer ipst 1 footer glo 1

แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเองด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สสวท.