ระบบอบรมครู

แหล่งเรียนรู้ที่ครูสามารถใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง
ทั้งด้านเนื้อหาและเทคนิคการสอน
 • ครูสามารถเข้าถึงเนื้อหาและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญผ่านระบบออนไลน์
 • เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมที่หลากหลายจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ ด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเองและการโต้ตอบกับวิทยากรและผู้ที่เข้าร่วมกิจรรม
เข้าสู่ระบบ

ระบบการสอบออนไลน์

ระบบการสอบออนไลน์เป็นระบบการทดสอบในรูปแบบ Computer-Based Test (CBT) เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนและวัดระดับความรู้ของตนเอง และเป็นแหล่งการเรียนรู้หนึ่งที่บุคลากรทางการศึกษา ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาได้ ผู้ใช้สามารถเลือกทำข้อสอบได้จากระบบการสอบออนไลน์ 2 ระบบ ดังนี้

ระบบการสอบออนไลน์

ระบบการทดสอบที่ผู้ใช้สามารถจัดชุดข้อสอบให้นักเรียนทำ หรือให้นักเรียนเลือกจัดชุดข้อสอบตามความสนใจเพื่อฝึกฝนและวัดระดับความรู้ของตนเอง และทราบผลการสอบในทันที รวมทั้งมีเฉลยข้อสอบอย่างละเอียด ผู้ใช้งานสามารถเลือกทำแบบทดสอบได้ 2 แบบ ได้แก่ ข้อสอบแข่งขันโครงการต่าง ๆ และข้อสอบตามหลักสูตรที่ครูสามารถเลือกจัดชุดตามตัวชี้วัด
เข้าสู่ระบบ

ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA

ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ประกอบด้วยระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ และระบบออนไลน์ข้อสอบด้านการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ(Collaborative Problem Solving: CPS) ทั้งสองระบบเป็นข้อสอบที่สอดคล้องกับแนวทางการประเมินของ PISA 2015
เข้าสู่ระบบ

ระบบคลังสื่อดิจิทัล

แหล่งรวบรวมสื่อการสอนที่สนับสนุน
ให้นักเรียนและบุคคลทั่วไปสามารถ
เข้ามาค้นคว้าความรู้ได้ด้วยตนเอง

ครูสามารถเลือกเฟ้นสื่อประกอบการสอน
ที่สอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียน
 • ถูกต้องทางวิชาการสอดคล้องกับ
  มาตรฐานการเรียนรู้
 • มีสื่อหลากหลายประเภท
เข้าสู่ผลิตภัณฑ์ของ สสวท. เข้าสู่คลังความรู้

ระบบการเรียนรู้ร่วมกัน

ชุมชนออนไลน์ที่เสริมสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน
ในลักษณะกระดานสนทนา
 • สร้างเครือข่ายความร่วมมือแบ่งปัน
  และแลกเปลี่ยนความรู้กันอย่างสร้างสรรค์
 • มีระบบจัดระดับความนิยมในกลุ่มผู้ใช้งาน
เข้าสู่ระบบ

ระบบสำนักพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์

อำนวยความสะดวกในการสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีมาตรฐาน สวยงาม
 • สามารถแก้ไขหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
  ได้ตามความต้องการ
 • สะดวกในการเผยแพร่ และแบ่งปัน
  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้น
เข้าสู่ระบบ